"Isikuandmete kaitse valdkonnas selguse ja lihtsuse loomine on minu kirg."
JURIST JA ANDMEKAITSESPETSIALIST | Grete Raidsalu

Meie väärtuseks on kogemused

Meie väärtuseks on aastatepikkused avaliku ja erasektori kogemused andmekaitse- ja õigusvaldkonnas. See tähendab, et me suudame pakkuda õiguslikult efektiivseid ja just kliendi vajadustest lähtuvaid lahendusi.

Legal Aid OÜ juristi ja andmekaitsespetsialistina tegutsen mina, Grete Raidsalu. Mul on õigusteaduste magistrikraad ning tänaseks juristina töötanud üle 18 aasta. Oma töös olen ma kokku puutunud erinevate õigusvaldkondadega nii avalikus kui erasektoris, kuid spetsialiseerunud olen just andmekaitseõigusele. Lisaks Legal Aid OÜ juhtimisele olen ma aastate jooksul andnud juristina oma panuse ka Astangu Kutserehabilitatsiooni KeskuseDanske Bank A/S Eesti filiaali, Riigi Infosüsteemi Ameti ja Eesti Advokatuuri tegevuste õiguskindluse tagamiseks.

Käesolevalt kodulehelt leiate kasulikku informatsiooni andmekaitse valdkonna kohta minu blogipostituste näol, aga ka ülevaate meie teenustest.
Blogipostitused:

Mis on lõimitud ja vaikimisi andmekaitse?

Mis on õigustatud huvi?

Mis on biomeetrilised andmed? Mis on eriliiki isikuandmed?

Mida tähendab isikliku kasutuse erand?

Miks on vaja isikuandmeid kaitsta? Mida tähendab isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Mis on isikuandmete töötlemise põhimõtted?

Kas isikuandmete kaitse on absoluutne? Mida tähendab eraelu puutumatus?

Kes on andmesubjekt? Kes on kolmas isik?

Kes on vastutav töötleja? Kes on volitatud töötleja? Kes on kaasvastutav töötleja?

Millal isikuandmete kaitse reeglid ei kehti?

Mis on IKÜM? Mis on GDPR?

Mis on isikuandmed? Mida tähendab isikuandmete töötlemine?