Isikuandmed, isikuandmete töötlemine ja andmekaitse

Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, st isikuandmed on andmed, mille kaudu on füüsiline isik otseselt või kaudselt tuvastatav.​  Seetõttu on isikuandmetena käsitletavad kõik andmed, mis otseselt või kaudselt on seostatavad füüsilise isikuga  või mille kaudu on isik võimalik tuvastada.

Isikuandmed jagunevad tavalisteks ja eriliigilisteks isikuandmeteks. Tavalised isikuandmed on näiteks isiku nimi, kontaktandmed jm andmed. 
Eriliiki isikuandmed on andmed, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine. Samuti füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed (ennekõike sõrmejälje-, peopesajälje- ja silmaiirisekujutised), terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.​

Isikuandmete töötlemine on mistahes  isikuandmetega tehtav toiming, mis võib hõlmata andmete kogumist, salvestamist, korrastamist, säilitamist, muutmist, juurdepääsu võimaldamist, avaldamist, päringute teostamist, väljavõtete tegemist, isikuandmete kasutamist, edastamist, ristkasutamist, ühendamist, üleandmist, sulgemist, kustutamist või hävitamist sõltumata toimingute teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest.


Andmekaitse on õigusvaldkond, mis reguleerib isikuandmete kasutamist. See on protsess, mille eesmärk on kaitsta isikuandmeid. Andmekaitse hõlmab meetmeid, mida organisatsioonid kasutavad isikuandmete töötlemise (kogumine, säilitamine, avaldamine ja edastamine) kontrollimiseks ning tagamiseks, et isikuandmed oleksid kaitstud volitamata juurdepääsu, lekke või kuritarvitamise eest. Isikuandmete kaitse on oluline nii inimeste privaatsuse kui ka isikuandmete kaitse seisukohast. Euroopa Liidus reguleerib isikuandmete kaitset isikuandmete kaitse  üldmäärus (GDPR).

Hoiame oma klientide isikuandmete töötlemise nõuetekohase

Aitame oma klientidel hoida igapäevase põhitegevusega kaasnev isikuandmete töötlemine nõuetekohane ja vastavuses isikuandmete kaitse üldmääruse ja isikuandmete kaitse seadusega. Töötame välja kõik vajalikud andmekaitsealased siseregulatsioonid, juhised, vormid, lepingud vm dokumendid, sh andmekaitsetingimused. Tagame oma klientidele kõige värskema asja- ja ajakohase andmekaitsealase informatsiooni ja teadmised. Soovi korral koolitame oma kliente töötama kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate nõuetega ja oleme kontaktisik andmekaitse järelevalveasutusele (Andmekaitse Inspektsioon).

Küsimuste korral võta julgelt ühendust meie andmekaitse eksperdiga.


MEIE TEENUSED:

Andmekaitseaudit

Andmekaitsetingimused

Videovalve

Andmekaitsespetsialist (DPO)

Koolitused

Rikkumised